Career in Euro Bauer

Hľadáme šikovných

Do nášho developerského tímu Euro Bauer hľadáme nových ľudí, ktorí majú záujem sa s nami podieľať na tvorbe výnimočných projektov. Máme záujem o uchádzačov so skúsenosťami v rámci realizácie a organizácie výstavby menších, alebo väčších projektov rôzneho zamerania, ktorí si dávajú záležať na zodpovednosti, vedia uplatňovať svoje nápady a byť samostatní a kreatívni v akomkoľvek rozvíjaní našej obchodnej , developerskej a správcovskej spoločnosti.

Projektový manažér

Slovensko – Žilina

viac o pracovnej ponuke

Projektový manažér je plne zodpovedný za realizáciu projektu od prípravy staveniska vrátane podpory a účasti na povoľovaní, koordinácie prác počas fázy výstavby a zodpovedá za včasné dodanie a náklady v rámci dohodnutého rozpočtu.

Konkrétne aktivity / zapojenie do:

 • Koordinácia prípravy projektovej dokumentácie vo všetkých fázach – koncepčný návrh, urbanistický projekt, projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu – a to v spolupráci projekčným tímom, s podporou externých inžinierov/projektantov, ale aj v úzkej spolupráci s klientom/nájomcom/budúcim užívateľom nehnuteľnosti, aby sa zabezpečilo, že nehnuteľnosť je navrhnutá v súlade s požiadavkami klientov; Vedie stretnutia s klientmi s cieľom pochopiť ich technické požiadavky.
 • V spolupráci s ostatnými kolegami musí zabezpečiť všetky potrebné povolenia (urbanistický projekt, podmienky umiestnenia, stavebné povolenie, technický súhlas a povolenia na užívanie); zamestnanec je v kontakte a rokuje s úradmi a ostatnými zúčastnenými stranami.
 • pripravuje rozpočty a v spolupráci s nákupným tímom koordinuje proces verejného obstarávania; monitoruje vynaložené náklady, zodpovedá za udržanie nákladov v rámci dohodnutého rozpočtu, zúčastňuje sa stretnutí s klientmi, zhromažďuje všetku potrebnú projektovú dokumentáciu/informácie pre pokračovanie v podrobnej stavebnej projektovej dokumentácii a rozsahu prác a zodpovedá za realizáciu požadovaných zmien
 • Príprava časových plánov a zodpovednosť za dodržiavanie dohodnutých termínov; denná kontrola kvality a postupu prác na stavbe; vedenie „kontrolných dní“ s dodávateľmi, vykonávanie pravidelných bezpečnostných kontrol na stavbe, komunikácia s dodávateľmi elektro, plynu alebo teplej vody a zabezpečovanie zmlúv; kontrola mesačného hodnotenia výkonov subdodávateľov; v tomto smere podporuje stavbyvedúci na stavbe

Vo všeobecnosti je zamestnanec zodpovedný za včasné dodanie nehnuteľností klientom, ktoré majú byť postavené v rámci rozpočtu a v dobrej kvalite, so všetkými povoleniami na mieste; dokončené projekty, ktoré majú byť odovzdané klientom až po podpísaní odovzdávacích protokolov.

Požiadavky:

 •  Príslušný stupeň kvalifikácie – vysokoškolské vzdelanie v odbore stavebné inžinierstvo
 • Príslušné technické zručnosti
 • minimálne 3-5 rokov odbornej praxe na pozícii projektového manažéra, dostatočné skúsenosti
 • Komunikatívna angličtina
 • Tímový hráč s individuálnym proaktívnym prístupom a dobrými komunikačnými schopnosťami
 • Silné samostatne riadiace schopnosti na zabezpečenie časových otázok dodávok projektov; schopnosť pracovať samostatne

Obchodný manažér

Slovensko

viac o pracovnej ponuke
 • Príprava a podpora pri príprave investičnej stratégie a biznis plánoch projektov
 • Realizovať vyhľadávanie potencionálnych nových projektov a obchodných príležitostí.
 • Aktívne monitorovať trhové trendy a best practice v rámci zverených segmentov a zabezpečovať ich implementáciu do projektov
 • Svojimi znalosťami a skúsenosťami zabezpečovať maximálne množstvo informácií, podkladov, výstupov ku konkrétnemu projektu, na ktorom pracuje
 • Zabezpečiť valuáciu projektu, osobne vyhotovovať nákladovú analýzu valuácie a koordinovať zabezpečenie ostatných vstupných parametrov od subjektov podieľajúcich sa na valuácii podľa zadania nadriadeného
 • Korektne a včas zabezpečiť interné a externé analýzy pre rozhodnutie o vstupu do projektu s vytipovaním všetkých rizík – právnych, daňových, ekonomických, finančných, v spolupráci so zamestnancami jednotlivých oddelení
 • Korektne a včas vykonávať činnosti technického konzultanta – konzultácie technického charakteru vo fáze valuácie projektu vrátane spoluúčasti na tvorbe štúdie pre investičný zámer a externej verifikácie nákladovej analýzy, vo fáze výberu architekta
 • Korektne a zodpovedne zrealizovať obchodné rokovanie s potenciálnymi obchodnými partnermi, resp. sprostredkovateľmi
 • Zabezpečovať prípravu právnych dokumentov, stanovísk, podkladov pre verejné súťaže, zmlúv potrebných k vytipovanému projektu vypracovaných internými a externými právnikmi, organizovať stretnutia k uvedeným dokumentom
 • V spolupráci s Projektovým manažérom koordinovať proces prípravy a realizácie projektu, v čase reagovať na externé vstupy do biznis plánu projektu, vyhodnotiť ich dosah a premietnuť ich vplyv do stratégie prenájmu alebo predaja. Zabezpečovať korektnú komunikáciu s protistranami, obchodnými partnermi, externými právnikmi, daňovými poradcami a ostatnými subjektami, zúčastňujúcimi sa na projekte

POŽIADAVKY 

 • Schopnosť efektívne komunikovať s rôznymi typmi ľudí a budovať silné vzťahy.
 • Znalosť anglického jazyka
 • Schopnosť analyzovať trh a konkurenciu a odhaľovať nové príležitosti. Taktiež zameriavanie sa na trhy v rámci EU
 • Schopnosť identifikovať obchodné príležitosti a vytvárať stratégie na ich využitie
 •  Schopnosť pripraviť a prezentovať presvedčivé obchodné prezentácie
 • Schopnosť pracovať samostatne a prevziať zodpovednosť za dosiahnutie obchodných cieľov
 • Schopnosť cestovať do krajín EU

Stavbyvedúci

Slovensko – Žilina

viac o pracovnej ponuke

Požiadavky na pracovné miesto:

 • Skúsenosti s výstavbou nehnuteľností
 • Vysokoškolské vzdelanie – stavebný inžinier
 • MS Excel, MS Word, PowerPoint – užívateľská úroveň
 • Dobré komunikačné zručnosti
 • Schopnosť diskutovať a vyjednávať
 • nekonfliktný, nezávislý, pracovitý, flexibilný a praktický človek
 • Zameranie na dodržiavanie termínov a harmonogramov
 • Zameranie na výsledok práce, dôslednosť, systematickosť
 • Dokáže pracovať podľa pokynov a pracovných postupov

Zodpovednosti:

 • Koordinácia, riadenie a plánovanie výstavby, dohľad nad kvalitou stavebných prác, kontrola nákladov – zostavenie rozpočtu, riadenie kontrolných dní
 • Komunikácia s dodávateľmi, klientmi
 • Zadávanie objednávok v internom systéme
 • Pravidelné podávanie správ nadriadenému v stanovenom rozsahu

Správca rezortu

Slovensko – Liptovský Mikuláš

viac o pracovnej ponuke

ÚLOHY PRI PRÁCI:

 • Správa rezortu a nehnuteľnosti na určených miestach: koordinácia údržby a prevádzky technologických zariadení v budovách, každodenná údržba;
 • riadi činnosť údržby a pravidelnú technickú kontrolu vykonávanú posádkou správy zariadení
 • Priame riadenie vzťahov s nájomcami, rýchla reakcia v núdzových situáciách a zabezpečenie proaktívneho prístupu s cieľom zabezpečiť riadnu funkčnosť infraštruktúry a technicko-administratívnych záležitostí
 • Komunikácia s užívateľmi budovy, dohľad nad dodržiavaním povinnej údržby podľa nájomných zmlúv;
 • Dohľad nad povinnou údržbou, tvorba plánov údržby
 • Organizácia záručných opráv a závady spôsobené používaním – nespadajú pod záruku;
 • Komunikácia s dodávateľom, miestnymi orgánmi v súvislosti s vydávaním povolení atď;
 • Optimalizácia prevádzky budov z hľadiska spotreby energie a zdrojov;
 • Organizácia požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, otázky životného prostredia;
 • Riadenie a kontrola subdodávateľských služieb od dodávateľov (bezpečnosť, záhradníctvo, upratovanie atď.);
 • Zodpovednosť za zimné/letné upratovanie, údržbu zelene;
 • Príprava a monitorovanie dodržiavania rozpočtov na prevádzku a údržbu rezortu
 • Príprava výpočtov, podkladov/výkazov na refakturáciu nákladov nájomcov;
 • Zodpovednosť za celkový dobrý a profesionálny vzhľad prideleného rezortu
 • Koordinácia, riadenie, vydávanie povolení, výkaz výmer, prieskum staveniska pre malé projekty výstavby/rekonštrukcie